Şufa Hakkı Nedir?

Şufa hakkı, tapu sicil işlemlerinde kullanılmaktadır. Karşılığı da önalımdır. Bu niteleme, hisseli olan gayrimenkuller için kullanılmaktadır ve sonuç olarak, hissedar olanın, olmayana karşı satın almada öncelik hakkının olduğunu ifade etmektedir.

Ortak olarak alınan ya da sonradan ortak olunan gayrimenkuldeki hissenin satışa çıkarılması söz konusu olduğunda, öncelikle diğer hissedarlara teklif sunulmalıdır. Hissedarların satış işleminden önce satın almama konusunda yazılı ya da sözlü beyanda bulunmaları, yeni işlem için şufa hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Şufa hakkı, hisseli gayrimenkullerin satışının ardından ortaya çıkan bir durumdun ve bu nedenle satış öncesinde yapılan yazılı ya da sözlü anlaşmaların hukuki olarak bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hisseli olan gayrimenkulün hissedar olmayan kişiye satılmasının ardından hissedarlar, şufa hakkı için dava açabilmektedir.

Gayrimenkulün satışının ardından bildirimin yapılmaması durumunda dava süresi ortalama olarak 2 yıl, satıştan sonra noter aracılığı ile bildirim yapılması durumunda ise ortalama olarak 3 aydır. Gayrimenkulün satışının takas sonucunda gerçekleşmesi durumunda hissedarlar şufa hakkı kullanamamaktadır. Belirtilen süreler içinde dava açılmadığında da hissedarlar şufa hakları kaybetmektedir.

Şufa hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılmaktadır. Şufa hakkının sahibi, pay tescili ile ilgili karar verilmeden, satış bedeli ile tapu giderlerini, mahkeme tarafından belirlenen süre dahilinde nakden yatırmak zorundadır. Açık artırma yolu ile yapılan satışlarda şufa hakkının kullanılması söz konusu değildir. Ayrıca bu haktan vazgeçilmesi kararının resmi olarak yapılması, ayrıca tapu kütüğüne şerh verilmesi gereklidir.

Şufa hakkı nasıl ortadan kalkmaktadır? Bu hak, satışın hak sahibine bildirildiği tarih üstünden üç ay, satışın üzerinden iki yıl geçtikten sonra ortadan kalkmaktadır. Bu hak, Medeni Kanun kapsamında düzenlenmiştir ve diğer hissedarların satış yaptığı kişiye karşı kullanılmaktadır.

Şufa hakkı, yasadan ve sözleşmeden doğan olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Yasal yolda hisseli mülkiyette bir hissedarın gayrimenkul üzerindeki payının hepsini ya da bir kısmını üçüncü kişiye satması durumunda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca tapu kütüğüne şerh düşülen sözleşmeden doğan bu hak, şerhte belirtilen sure içinde ve vurgulanan koşullara göre her hissedara karşı kullanılabilmektedir. Kütükte herhangi bir koşul belirlenmediğinde gayrimenkulün üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınmaktadır. Konulan şerhin etkisi şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçtikten sonra sona ermektedir. Yasal şufa hakkının kullanılmasına ya da vazgeçilmesine ait hükümler de sözleşmeden doğan şufa hakkında da uygulanmaktadır. Şufa hakkından feragatin de resmi olarak yapılması şarttır. Bir satışta şufa hakkı kullanılmayacaksa, daha doğrusu kullanılmasından feragat edilecekse, bu yazılı olarak beyan edilmelidir. Yazılı beyan, satıştan önce ya da sonra yapılabilmektedir. Yapılan satış, alıcı ya da satıcı tarafından diğer hissedarlara noter aracılığı ile bildirilmelidir.

Şufa hakkı, sadece hissedarlara verilen bir haktır. Dolayısı ile yalnızca hisseli tapuya sahip olanlar tarafından kullanılabilmektedir.

Etiketler : Emlak Rehberi