Konkordato Nedir?

truck

İşleri bozulan, ödeme güçlüğü yaşayan iyi niyetli ve dürüst borçlu kişi alacaklılarıyla anlaşmak için Ticaret Mahkemesine başvuru yapar. Borçlunun konkordatodan yararlanabilmesi için sahip olduğu mal varlığı borçların en az yarısını karşılamaya yetmelidir.

Konkordato, borçlu ile alacaklı arasında ki borç ödenmesi anlaşmasıdır.

İşleri bozulan, ödeme güçlüğü yaşayan iyi niyetli ve dürüst borçlu kişi alacaklılarıyla anlaşmak için Ticaret Mahkemesine başvuru yapar.

Borçlunun alacaklılarının 2/3’ ü ile yaptığı anlaşma, Ticaret Mahkemesinin de tasdiki ile geçerlilik kazanır.

Konkordato İcra İflas Kanunu kapsamında yer almaktadır. Ticaret Mahkemesi bu anlaşmayı onayladıktan sonra alacaklılar, alacaklarının bir kısmından feragat eder ve ya vadesi gelmiş olan borçların vadesini uzatabilirler. Ayrıca borçlu, borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını ödeyerek borçlarının tamamından kurtulabilir.

Borçlunun gayrimülkü üzerine konkordato süresi boyunca şerh konulmaktadır. Bu şerh kaldırılmadan borçlu gayrimülkü üzerinde satma işlemi yapamamaktadır.

Alacaklılar paralarını konkordato Tasfiye Memurları ve Alacaklılar Kurulu ile alabilmektedirler.

Konkordato Başvurusu Nereye Yapılır?

İşleri bozularak mali durumu kötüleşen ve konkordato dan faydalanmak isteyen borçlu kişi, İcra Tetkik Mercii Hakimliği’ne konkardato dilekçesi ve konkordato sürecinde borçlarını ödeyebileceği durumu gösteren projesi ve bilançosu ile başvurur.

Borçlunun konkordatodan yararlanabilmesi için sahip olduğu mal varlığı borçların en az yarısını karşılamaya yetmelidir. Bunun tespiti için İcra Tetkik Merciinin bilirkişisinden yardım almak gerekebilir. 

Eğer Konkordato süresi için borçlu gerekli şartları taşımıyorsa konkordato başvurusu reddedilir. Fakat borçlu gerekli şartları taşıyorsa, borçluya konkordato süreci tayin edilir ve komiser atanır.

Konkordato Süresi Ne Kadardır? 

Gerekli şartları taşıyan borçluya mahkeme tarafından iki aylık konkordato süresi verilir. Süre verilebilmesi için borçlu; işlerinde dürüst ve teklifinde samimi olmalı, borçlarının en az yarısını ödemeyi taahhüt etmeli ve teklif olunan para boçlunun varlıkları kadar olmalıdır.  

İki aylık süre ile birlikte mahkeme bir de konkordato komiseri atar ve süre verildiğini ilan eder.

Verilen bu süre, kararın verildiği tarihten itibaren ibaşlar ve takip eden ikinci ayın aynı gününde biter. Konkordato komiseri bu iki aylık süre de rapor ve konkordato dosyasını hazırlayarak icra dairesine teslim eder. İcra dairesi bu rapor ve konkordato dosyasını Mahkemeye verir.

Söz konusu raporun konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceği Ticaret Mahkemesi inceler.

Konkordato Süresinin Sonuçları Nelerdir?

Konkordato süresi başladıktan sonra alacaklılar, borçlunun teklif ettiği konkordato incelerler. Konkordato süresi boyunca; borçluya icra takibi yapılamaz. Borçlu aleyhine rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılabilir ve ya daha önce başlamış olan rehin takiplerine devam edilebilir, borçlu aleyhine dava açılabilir ve ihtiyati tedbir kararı alınabilir.

Borçlunun malları üzerinde ki yetkisi konkordato komiserinin denetiminde olup bazı işleri yapması yasaktır. Yapması yasak olan işler; 

- Mallarını rehnetmek,

- Mallarını satmak ve malları üzerinde ayni hak tesis etmek,

- Birine kefil olmak,

- Bağış ve ariyet gibi işlemler yapamaz.

Konkardato komiserinin görevi; alacaklıların çıkarlarını korumak amacıyla borçluyu ve işlemlerini denetlemek ve konkordatoyu hazırlayarak Ticaret Mahkemesine sunmaktır. 

Konkordato Feshi Nasıl Yapılır? 

Borçlunun dürüst davranmadığının tespit edilmesi ve ya borçlarını zamanında ve oranına göre ödemeyen borçlunun konkordatosunu alacaklılardan herhangi birisi fesh etmek üzere başvurabilir. 

Herhangi bir alacaklı için konkordatonun feshinde alacaklı alacağının konkordato şartlarına göre ödenmesi için borçlu aleyhine icra ve ya iflas takibi yapabilir. Aynı zamanda alacaklı  konkordatonun kendisi açısından feshi için doğrudan dava açabilmektedir.

Mahkeme inceleme yaparak  konkordato şartlarına göre borçların ödenmediğinin tespiti halinde konkordatonun feshine karar verir . Alacaklı alacağını temin etmek için fesh Kararının kesinleşmesini bekleyerek icra ve ya iflas takibine geçebilir. 

Konkordatonun tamamen feshinde ise borçlunun kötü niyetinden ötürü herhangi bir alacaklının talebi ile konkordato tamamen fesh edilebilmektedir. Ticaret mahkemesi iddiaların doğru olduğunu tespit etmesi halinde konkordatonun tamamen fesh edilir.

Kararın kesinleşmesinin ardından her alacaklı alacağının tamamı için icra ve ya iflas takibi yapabilir.

"Konkordato Nedir?" Yorumlar

"Konkordato Nedir?" Benzer Haberler


Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?

İşleri bozulan, ödeme güçlüğü yaşayan iyi niyetli ve dürüst borçlu kişi alacaklılarıyla anlaşmak için Ticaret Mahkemesine başvuru yapar. Borçlunun konkordatodan yararlanabilmesi için sahip olduğu mal varlığı borçların en az yarısını karşılamaya yetmelidir.. Konkordato Nedir?