Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Yönetici Yetkileri

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Yönetici Yetkileri

Site/apartman yöneticisinin görevlerini, sorumluluklarını ve haklarını Kat Mülkiyeti Kanunu ayrıntılı olarak belirlemiştir.

Site/apartman yöneticisinin görevlerini, sorumluluklarını ve haklarını Kat Mülkiyeti Kanunu ayrıntılı olarak belirlemiştir. Yönetici gerek Kanunla gerek kat malikleri kurulunca kendisine verilen yetkileri aşamaz. Öte yandan, yönetici, bir vekilin sahip olduğu haklara sahip olup, gerekli şartlar oluştuğunda, kendine ait sözleşmeyi feshederek, yöneticilikten çekilebilir. Yöneticinin nasıl atandığı, yetkisinin sınırları ve hakları konusunda daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Site/apartman yöneticisinin yetki sınırları ve yetkinin doğru kullanım şekli Kat Mülkiyeti Kanununda düzenleme altına alınmıştır. Kanunda belirtilen yetki ve sorumlulukların her türlü dışına çıkmak yöneticinin yetki sınırlarını aşması anlamına gelecektir. Site/apartman yöneticisi, aynı zamanda kendisine tanınan haklardan daha fazlasını talep edemeyecektir.

Yönetici Nasıl Atanır?

Kat maliklerinin kendi aralarından bir kimseyi veya dışarıdan seçecekleri birini ya da 3 kişiden oluşan bir kurulu anagayrimenkulün yönetimi için atamaları mümkündür. Atanan kişiye Yönetici, kurulu da Yönetim Kurulu adı verilir. Sekiz veya daha fazla bölümden oluşan anagayrimenkullerde yönetici atanması zorunluluğu vardır. Kat maliklerinin atanacak yönetici konusunda anlaşamamaları halinde gayrimenkulün bulunduğu yer Sulh Mahkemesi tarafından gayrimenkule bir yönetici atanabilir.

Yöneticinin Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

1. Genel yönetim işlerinin görülmesi yöneticinin görev alanındadır. Yönetici yetkileri ve yöneticinin genel görevleri yönetim planında belirtilir.
2. Defter tutulması ve belgelerin saklanmasından yönetici sorumludur. Kat malikleri kurulu tarafından alınan bütün kararların protokolleri, ihtar ve tebligat özeti ile tarihleri, bütün giderleri yönetici Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen deftere yazmak, giderlerin belgelerini ve diğer bütün belgeleri dosyada saklamakla yükümlüdür.
3. İşletme projesinin yapılması yöneticinin görevi kapsamındadır. İşletme projesi genellikle kat malikleri kurulunca kabul edilir. Eğer böyle bir proje yoksa, yönetici hemen bir işletme projesi hazırlar. Bu projede anagayrimenkulün 1 yıllık tahmini gelir ve gider tutarları, bu giderlerin kat maliklerine düşecek tahmini miktarı gösterilir.
4. Kat Mülkiyeti Kanununda yöneticinin kat maliklerine karşı tıpkı bir vekil gibi sorumlu olması öngörülmüştür. Yönetici, kat malikleri kuruluna hesap vermekle yükümlüdür.

Yöneticinin Hakları Nelerdir?

Yönetici bir vekilin sahip olduğu haklara sahiptir. Eğer kat malikleri üzerlerine düşen borç ve yükümlülükleri ihtara rağmen yerine getirmiyorlarsa yönetici kendine ait sözleşmeyi feshederek dilerse yöneticilikten çekilebilir. Eğer bu yüzden herhangi bir zarara uğramışsa da, kat maliklerinden zararının tazminini isteyebilir.
Kat malikleri kurulu tarafından yöneticinin yönetim giderlerine ne oranda katılacağı genellikle kararlaştırılır. Ancak, buna ilişkin bir karar alınmamışsa yönetici yönetim süresince kendi payına düşen yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

Milliyet

Etiketler : Emlak Rehberi