İstimlak Nedir?

Devlet ya da kamu tüzel kişilikleri tarafından gayrimenkuller kamu yararına istimlak edilebilmektedir. İstimlak nedir sorusunun cevabı da tüm gayrimenkullerin kamu yararı için kamulaştırma yasaları dahilinde nakit ödenecek ücret bedeli karşılığında satın alınmasıdır.

Devlet ya da kamu tüzel kişilikleri tarafından gayrimenkuller kamu yararına istimlak edilebilmektedir. Peki, istimlak nedir? İstimlak, arsa, tarla, arazi, konut ve işyerlerinin kamu yararı için kamulaştırma yasaları dahilinde nakit ödenecek ücret bedeli karşılığında satın alınmasıdır. Özel şahıslardan satın alınan bu gayrimenkuller, kamu yararı için kullanılmakta ya da yıkılmaktadır.

İstimlak nedir sorusunun tam cevabı da kamulaştırmadır. Kamu çıkarları düşünülerek özel mülklere bedeli ödenerek el konulmasıdır. Bu işlemi kamu tüzel kişileri, belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve üniversiteler yapabilmektedir.

4650 Sayılı Kanun ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, istimlak işleminin nasıl yapılacağını göstermek için düzenlenmiştir. Belediyeler; imar planları doğrultusunda park, yol, metro, hızlı tramvay, alt ve üst geçit, otopark, mezarlık alanı gibi kamu hizmet alanlarının genişlemesi için istimlak işlemi uygulamaktadır. Bu açıdan bakıldığında istimlak nedir denildiğinde, kamu yararı için yapılan işlemdir denilebilmektedir.

İstimlak nedir sorusu sorulduğunda istimlak için bazı işlemlerin yapılması gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır. Öncelikle “Onaylı İstimlak Ön Onay Föyü ile İmar Planı”nın yanı sıra paftası ile mülkiyet durum tespitinin yapılması gereklidir. Tapu kütüğüne de idari istimlak şerhinin işlettirilmesi şarttır. Bu durum. 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanununun 7. Maddesi’ne istinaden yapılmaktadır. Taşınmazların mülkiyet belgelerinin de tapu müdürlüklerinden alınması gereklidir. Sonrasında da bu mülkiyet belgeleri belediyede bulunan “Kıymet Takdir Komisyonu”nca değerleri belirlenmelidir. Sonrasında da gayrimenkul sahipleri ile uzlaşılmalıdır. Uzlaşma olması ya da olmaması durumunda da bu, tutanakla tespit ettirilmelidir. Oluşturulan tutanakta belirtilen bedelin ödeneğinin de Hesap İşleri Daire Başkanlığı tarafından taahhüt altına alınması şarttır.

4650 sayılı Kanuna göre İstimlak nedir? İstimlak işleminin yapılacağı gayrimenkulün hak sahibine gönderilecek tebliğinde yer alan maddeler arasında “Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, malik veya maliklerin isim ve soyadları, kamulaştırmayı yapan idarenin adı” bulunmaktadır. Ayrıca tebliğde, “Öngörülen süre içinde tebligat ya da ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği, öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmediklerirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği de ifade edilmektedir.

Tebligatta ayrıca mahkeme tarafından tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği gibi hususla da yer almaktadır.

İstimlak nedir derken istimlak işlemine itiraz edilebileceği de bilinmelidir. Ancak itirazın karar açıklandıktan sonra 30 gün içerisinde yapılması gereklidir.

Etiketler : Emlak Rehberi